Zapri
Iskanje

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na družbenih omrežjih

1. Organizator nagradne igre

Organizator vseh nagradnih iger na družbenih omrežjih, kot so Facebook in Instagram, je družba Vida, d. o. o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana. Veljavni elektronski naslov družbe: [email protected], T: 041 371 777.

Splošna pravila in pogoji se nanašajo na nagradne igre, ki potekajo in se delijo po naših družbenih omrežjih https://www.facebook.com/zalozbavida/ (v nadaljevanju FB @zalozbavida) in https://www.instagram.com/zalozbavida/ (v nadaljevanje IG @zalozbavida). Posamezna nagradna igra traja v obdobju, kot je navedeno v sami objavi konkretne nagradne igre.

2. Nagrade

Nagrada je izdelek, ki je vključen v objavo na družbenem omrežju. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

3. Definicije pojmov

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.zalozbavida.si ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre.

4. Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki odgovorijo na nagradno vprašanje oziroma se odzovejo na poziv za sodelovanje z odgovorom v komentar pod objavo na FB @zalozbavida ali IG @zalozbavida.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Splošna pravila in pogoje nagradnih iger Založbe Vida na družbenih omrežjih in se z njimi strinja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične polnoletne osebe s polno poslovno sposobnostjo in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni v družbi Vida, d. o. o., in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v nagradnih igrah ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri.

5. Obvestilo o rezultatih nagradne igre in prevzem nagrad

Nagrajenci so o rezultatu nagradne igre obveščeni na družbenem omrežju – pod objavo, kjer je nagradna igra objavljena. Nagrajenec je dolžan v roku 10 dni po objavi na družbenem omrežju posredovati podatke za izročitev nagrade (ime in priimek, naslov), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje 30 dni po objavi nagrajenca.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade.

Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

6. Osebni podatki sodelujočih

Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

Osebni podatki nagrajencev bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre/natečaja, podeljevanja nagrad v nagradni igri/natečaju in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. Po poslani nagradi bodo osebni podatki nagrajenca uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek na spletni strani www.zalozbavida.si ter na Facebook in Instagram profilu. Če nagrajenec tega podatka ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti [email protected]. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator Vida, d. o. o., Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana.

7. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje strani https://www.facebook.com/zalozbavida/ in https://www.instagram.com/zalozbavida/ ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pritožbe

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno prenehata uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

9. Spremembe pravil in pogojev

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.zalozbavida.si ter FB in IG strani Založbe Vida.

Splošni pogoji in pravila nagradnih iger so v celoti dostopni na www.zalozbavida.si. Morebitna vprašanja v zvezi z nagradnimi igrami lahko pošljete na elektronski naslov edit@zalozbavida.

Nazaj na vrh